К О Д Е К С на П.П. ДЕСНА

за однесување на лицата номинирани на листата за пратеници во Собранието на Република Македонија


Формулар за кратка биографија

го пополнуваат сите лица заинтересирани за пратеници во Собранието


Изјава за почитување на кодекс

го пополнуваат сите лица заинтересирани за пратеници во Собранието


Изјава / обврски за предложен пратеник