Годишен извештај за добиени донации на п.п. Десна за 2023, од 01.01.2023 до 31.12.2023


Годишен финансиски извештај на п.п. Десна за 2023, од 5 јануари 2023 до 31 декември 2023


Регистар на донации од 01.01.2023 до 30.06.2023


Регистар на донации од 01.07.2023 до 31.12.2023